Науката зад NGDerm

за NGDerm

NGDerm е научнообоснован целеви подход, който ще Ви позволи да направите информиран избор на най-подходящ метод на грижа за кожата си, елиминирайки процесът “проба-грешка”.

NGDerm работи в пряко сътрудничество с австралийската фармакогенетична компания “Wellbeing Genomics”, основана от водещи изследователи и специалисти по генетичен анализ и кожа. NGDerm използва статистически алгоритъм, базиран на “DG-теорема™” за анализ на получените данни от множество генетични полиморфизми.

Всички препоръки в изследването са направени по “Mazy Scale™” – схема на цифрово класифициране, базирана на скала със стойности от 0.001 до 1, която представя визуално генетичните рискови фактори.

Скалата и теоремата са разработена от експерти на “SkinDNA®” – световен лидер в областта, като начин за класификация на различните типове кожа на база различни генетични вариации и външни фактори (начин на живот).

ТИ СИ УНИКАЛЕН

В молекулата на ДНК се съхранява информация под формата на код, състоящ се от огромен брой гени.  Човешката ДНК се състои от около 3 милиарда бази, като повече от 99% от тях са еднакви при всички хора и само 1% е различен за всеки човек.

ДЕРМАГЕНЕТИКА

Генетичните принципи, лежащи в основата на медицинския подход към прогностични, диагностични и терапевтични възможности за грижа за кожата, формират основата на дермагенетиката.

Терминът е възникнал в Калифорния през 2003 г., когато е създаден първият персонализиран крем за кожа, въз основа на изследване на отделни гени.

ГЕНИ

Гените са специфични нуклеотидни последователности, различаващи се единствено по азотната си база – аденин (A), гуанин (G), цитозин (C), тимин (T). Начинът на подреждане на гените е от рещаващо значение за изграждането на протеините – основни компоненти, които определят растежа и посредничат за всички функции в човешкото тяло.

ПРИМЕР 1
Ген 1 –  TGACTACAACATGCATC

Резултат – oбразуване на колаген

ПРИМЕР 2
GCATAGCATACATCTATC

GCAT_GCAGACATCCATC

Резултат: увеличава разграждането на колагена

ГЕНИ И КОЖА

Днес дермагенетиката е съсредоточена върху анализа на цели комплекси от взаимодействащи помежду си и с околната среда генни мрежи, което позволява да се разкрие индивидуалният дермагенетичен рисков профил и да се изготви персонална превантивна програма за грижа за кожата.

Всички живи организми са отворени системи, които постоянно взаимодействат с околната среда. Кожата като орган, изпълняващ бариерна функция, изпитва непрекъснат силен стрес от външни фактори, като пряко въздействие на високи и ниски температури, различни външни замърсители (тютюнев дим, химикали) и неадекватни грижи.

ПОРЪЧАЙ